Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε πληροφορηθεί για τα πρωτόκολλα υγιεινής και διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19, καθώς ήταν υποχρέωσή μας, για την υγεία τόσο των πελατών μας όσο και της δικής μας. Μέσω διαδικτυακού επιμορφωτικού προγράμματος, του οποίου το πιστοποιητικό παρατίθεται παρακάτω, που διοργανώθηκε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενημερωθήκαμε αναφορικά με τις πηγές και τους τρόπους μετάδοσης του ιού, τη συμπεριφορά και τις ενέργειες σε περίπτωση που κάποιος πελάτης ή υπεύθυνος του καταλύματος ασθενήσει ή εμφανίσει σχετικά συμπτώματα, τις μεθόδους και τις πρακτικές καθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας και την τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του ιού. Τα τελευταία αφορούν στο επιμελές και τακτικό πλύσιμο χεριών, στην αποφυγή χειραψιών, στην τήρηση αποστάσεων, στην αποφυγή επαφής των χεριών με τα μάτια, μύτη και στόμα και γενικά  στην προσωπική και αναπνευστική υγιεινή.


      Ως υπεύθυνοι του καταλύματος και  για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημοσίας υγείας, τηρούμε αρχείο όλων των ατόμων που διέμειναν σ’ αυτό-όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)-, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Να σημειωθεί εδώ ότι δίδεται η αρμόζουσα προσοχή στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ενώ το αρχείο τηρείται για λόγους προστασίας της δημοσίας υγείας και μόνο! Η καταγραφή και ενημέρωση του βιβλίου υπηρεσίας και συμβάντων κρίνεται απαραίτητη.

Υπηρεσίες δωματίων:
 • Σχολαστικό καθάρισμα και πολύ καλός αερισμός δωματίου κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών

 • Έλεγχος καλής λειτουργίας πλυντηρίου ρούχων (ως προς τη χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία και τη δοσολογία απορρυπαντικών)

 • Από το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιείται απλή χειρουργική μάσκα (σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας χειρουργικής μάσκας, χρησιμοποιείται πάνινη), γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.

 • Μη συχνός καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής (αποφυγή επαφής εργαζομένων καθαριότητας με πιθανό κρούσμα και περαιτέρω μετάδοση)

 • Κατάργηση καθημερινής αλλαγής ιματισμού και πετσετών παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη

 

Για τις αναχωρήσεις:

· Απομάκρυνση διακοσμητικών αντικειμένων (μαξιλαριών, κλινοσκεπασμάτων)

· Άνοιγμα θυρών και παραθύρων για φυσικό αερισμό του χώρου καθημερινά

· Τοποθετημένα ατομικά αντισηπτικά υγρά σε κάθε δωμάτιο

Πλυντήριo:

· Αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής με χρήση των ενδεδειγμένων ΜΑΠ (ειδικής ποδιάς μιας χρήσης πάνω από τη στολή, γαντιών και μάσκας)

· Προσεκτικός διαχωρισμός (σήμανση) περιοχών ακάθαρτων και καθαρών λινών

· Κατά την αποθήκευση των καθαρών ειδών ιματισμού λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρηση αυτών σε καλή και καθαρή κατάσταση.

 

As the owners of the apartments and because of our responsibility to protect everybody’s health, we have been informed about the hygiene and how to manage COVID-19 cases protocols. Through an online training program, which certification is listed below, organised by the Medical School of the University of Crete, we were informed about the sources and ways of transmission of the virus, about how to face any COVID-19 case (client’s or accommodation manager’s) and about ways of cleaning and disinfection. Also the basic steps which everyone must follow in order to avoid corona virus include the:
 1. Washing of hands regularly and diligently,

 2. Avoidance of handshakes,

 3. Observance of distances,

 4. Avoidance of touching eyes, nose, mouth and

 5. Care of personal and respiratory hygiene

We are obliged of course, to keep a record of all  people who stayed in the apartments -name, nationality, date of arrival and departure, contact info (address, phone number, email)- in order to contact them if a COVID-19 case identified afterwards. It should be noted here that special attention is paid to the GDPR, while the file is kept for reasons of public hygiene’s protection only! The recording and updating of the service and events book is considered necessary.

Room Service:

 Trorough cleaning and very good ventilation of the room during the hours between stays
 • Checking the proper operation of the washing machine (in terms of the temperature used and the dosage of detergents)

 • The cleaning staff uses a simple surgical mask (in case of non-availability of a surgical mask, a canvas is used), gloves and a disposable waterproof robe.

 • Non frequent cleaning of the room during the stay (avoid contact of cleaning workers with a possible case and further transmission)

 • Elimination of daily change of clothing and towels only at the request of the customer.

 

For departures:
 • Removal of decorative objects (pillows, bedding)

 • Opening doors and windows daily for natural ventilation of the space

 • Individual antiseptic fluids placed in each room

Laundry:
 • Strict observance of hygiene rules using the appropriate PPE (special disposable apron over the suit, gloves and mask)

 • Careful separation (marking) of areas of dirty and clean linen

 • When storing clean clothing, is taken care to keep them in good and clean condition.